О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
3. Місцезнаходження 03134, м.Київ, Сiм'ї Соснiних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

25.11.2019 року Рiшенням Наглядової ради Акцiонерного товариства «Київ – Лада» (Протокол №01-04/20 вiд 25.11.2019р.) у зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинено повноваження Генерального директора Акцiонерного товариства «Київ – Лада» Буравльова Iгоря Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Акцiонерного товариства «Київ – Лада» не володiє та не має частки у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi Генерального директора Акцiонерного товариства «Київ – Лада» з 06.12.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
25.11.2019 року Рiшенням Наглядової ради Акцiонерного товариства «Київ – Лада» (Протокол №01-04/20 вiд 25.11.2019р.) у зв’язку iз закiнченням попереднього строку повноважень обрано Генеральним директором Акцiонерного товариства «Київ – Лада» Буравльова Iгоря Васильовича строком на три роки (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Акцiонерного товариства «Київ – Лада» не володiє та не має частки у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, юрисконсульт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Буравльов Iгор Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
25.11.2019
(дата)