О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
3. Місцезнаходження 03134, м. Київ, Сiм'ї Соснiних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

20.04.2019 року Загальними зборами акцiонерiв Публвчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019 року) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне та змiну найменування акцiонерного товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» на Акцiонерне товариство «Київ – Лада». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 22.04.2019 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство «Київ – Лада». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство «Київ – Лада»

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Буравльов Iгор Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
23.04.2019
(дата)