О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
3. Місцезнаходження 03134, м. Київ, Сiм'ї Соснiних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (протокол №01-01/15 вiд 20 квiтня 2019 року) було прийнято рiшення про попередє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- здiйснення будь-яких фiнансово-господарських операцiй, направлених на залучення фiнансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фiнансової допомоги, будь-яких iнших способiв залучення коштiв, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартiстю до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартiстю до 350 млн. грн.;
- укладення iнших договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед АТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартiстю до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання iнших договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань АТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартiстю, до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 350 млн. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вьавш – 17285 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2024,877 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй– 150011000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 150011000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 150011000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" – 0

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Буравльов Iгор Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
22.04.2019
(дата)