О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
3. Місцезнаходження 03134, м. Київ, Сiм'ї Соснiних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Касьянова Iгоря Андрiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 3,821106%. Строк перебування на посадi Голови Наглядової ради з 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шмаглiя Юрiя Анатолiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 4,072727%. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради з 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Думчева Євгена Сергiйовича, представника ТОВ ЕНКЛЕРД IНВЕСТМЕНТС - акцiонера Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 0%. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради з 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Федорчука Сергiя Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) – 2,209090%. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради з 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Голованова Дениса Євгеновича. Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) – 0%. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради з 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме обрано Членом Наглядової ради Товариства Касьянова Iгоря Андрiйовича, який є акцiонером Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 3,821106%. Строк, на який обрано – три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме обрано Членом Наглядової ради Товариства Шмаглiя Юрiя Анатолiйовича, який є акцiонером Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 4,072727%. Строк, на який обрано – три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2019 року Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада» (далi – Товариство) (Протокол №01-04/15 вiд 20.04.2019р.) у зв’язку зi змiною типу Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме обрано Членом Наглядової ради Товариства Федорчука Сергiя Петровича, який є акцiонером Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотка) - 2,209090%. Строк, на який обрано – три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київ – Лада». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Буравльов Iгор Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
22.04.2019
(дата)