О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонгерне товариство "Київ - Лада"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
3. Місцезнаходження 03134, м. Київ, Сiм'ї Соснiних, 17
4. Міжміський код, телефон та факс 044-591-29-55 044-591-29-54
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kievlada.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

11 квiтня 2019 року Наглядовою Радою Публiчного акцiонерного товариства «Київ –Лада» (Протокол №01-04/13 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством. Предмет правочину: передача в iпотеку Публiчному акцiонерному товариству «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» нерухомого майна, що належить Товариству на правi власностi , а саме: виробничий та адмiнiстративний комплекс лiт. «А», загальною площею 12831,7 кв.м., та нежитлове примiщення-вбудоване примiщення №II поз. з 1 по 13 в нежитловiй будiвлi лiт. «О», загальною площею 1378,10 кв.м., для забезпечення виконання зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №209 вiд 17.08.2018р. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 221564.323 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Київ – Лада» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17285.000 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1281.83%.
Загальна кiлькiсть голосiв присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради – 5, кiлькiсть голосiв «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Буравльов Iгор Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
11.04.2019
(дата)