О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
генеральний директор       Буравльов Iгор Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київ-Лада"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03134 мiсто Київ Сiм'ї Соснiних, будинок 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00233030
5. Міжміський код та телефон, факс (044)591-29-50 (044)591-29-54
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.02.2019
(дата)
2. Повідомлення stockmarket.gov.ua 14.02.2019
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://kievlada.kiev.ua/ в мережі Інтернет 14.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
тип особи найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ознака заінтересованості у вчиненні правочину характер афілійованості прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 13.02.2019 1078 17823 6.05 посадова особа органу акціонерного товариства Голованов Денис Євгенович особа є стороною такого правочину фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа здійснює контроль над юридичною особою Голованов Денис Євгенович http://kievlada.kiev.ua/
Зміст інформації:
13 лютого 2019 року Наглядовою радою ПАТ «Київ–Лада» (Протокол №01-04/7) прийнято рiшення про укладання правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, предметом якого є подiл об’єкту нерухомого майна, який є спiльною частковою власнiстю ПАТ «Київ–Лада» та члена Наглядової ради ПАТ «Київ–Лада» Голованова Дениса Євгеновича на пiдставi Договору купiвлi-продажу, посвiдченого 31.01.2019 року приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Бондар Т.М. за реєстровим № 875, а саме – виробничого та адмiнiстративного корпусу лiт. «А», нежитлового примiщення – вбудованого примiщення №II поз. з 1 по 14 в нежитловiй будiвлi лiт. «О», за адресою: мiсто Київ, вулиця Соснiних Сiм’ї, будинок 17. Гранична сукупна вартiсть правочину визначена вiдповiдно до законодавства 1078 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Київ–Лада» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 17823 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосiв присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради – 5, кiлькiсть голосiв «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. Один член Наглядової ради не брав участь у голосуваннi, оскiльки вiн є особою, заiнтересованою у вчиненнi правочину, щодо якого вiдбувалось голосування. Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину: посадова особа органу Товариства - член Наглядової ради ПАТ «Київ–Лада» - Голованов Денис Євгенович, який є стороною правочину.