О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Київ–Лада» (надалі – ПАТ «Київ–Лада», Товариство), Код ЄДРПОУ 00233030, місцезнаходження якого: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд.17, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 07 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17 в приміщенні К-10.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватись 07 липня 2018 року з 09 годин 00 хвилин за київським часом до 09 годин 45 хвилин за київським часом за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17 в приміщенні К-10.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Київ–Лада», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 03 липня 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Київ–Лада»:

1.    Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ–Лада» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Оборати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ–Лада» в наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Штомпель Наталя Миколаївна;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна.
2.Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2.    Про обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Касьянова Ігоря Андрійовича.

3.    Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Федорчука Сергія Петровича

4.    Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на позачергових Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах Товариства, голові та секретарю позачергових Загальних зборів Товариства, представникам Товариства.
- Голова позачергових Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного позачергових Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.
- Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до реєстраційної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

5.    Про надання згоди та дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів.
Проект рішення:
1.Надати згоду та дозвіл Генеральному директору на вчинення правочинів, а саме, на отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. на умовах, визначених відповідним договором, який буде укладений з даним банком. Для забезпечення повернення кредиту надати дозвіл Генеральному директору Товариства на надання ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» необхідного для цього будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства.
2.Уповноважити Генерального директора Товариства вчиняти з цією метою буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

6.    Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів.
Проект рішення:
1.Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Київ–Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, зокрема, але не обмежуючись цим, іпотеки, застави будь-якого рухомого чи нерухомого майна Товариства, при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ «Київ–Лада» граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «Київ–Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 350 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2.Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені ПАТ «Київ–Лада» значних правочинів в рамках, визначених даним протоколом, вчиняти з цією метою буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов’язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ–Лада», а також інша інформація, що передбачена діючим законодавством України, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.kievlada.kiev.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року з відповідними змінами та доповненнями, у приміщенні Товариства за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд.17, кім. 10, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час (з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства під час підготовки до позачергових Загальних зборів – Генеральний директор ПАТ «Київ–Лада» Буравльов Ігор Васильович. Довідки за телефоном: (044) 5912955.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером. У разі внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право подавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера, зокрема, але не обмежуючись цим, – паспорт та документ, що відповідно до діючого законодавства України надає право представляти акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності, оформлені згідно з чинним законодавством України).

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ–Лада» (29.05.2018 року), згідно такого переліку:
- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 150011000 шт.,
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 150011000 шт.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.06.2018
(дата)

На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 03.07.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.

На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 03.07.2018 року, кількість голосуючих акцій складає 150 006 639 штук.

дата публікації: 06.07.2018