О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Київ – Лада» (надалі – ПАТ «Київ – Лада», Товариство), Код ЄДРПОУ 00233030, місцезнаходження якого: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд.17, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17 в приміщенні К-10.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватись в день проведення зборів за вищенаведеною адресою з 09 годин 00 хвилин за київським часом до 09 годин 45 хвилин за київським часом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства буде складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПАТ «Київ – Лада»:

1.    Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада».
Проект рішення:
Оборати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ-Лада» в наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Шугай Людмила Микитівна;
- Член лічильної комісії – Безугла Світлана Олександрівна;
- Член лічильної комісії – Євдокимова Валентина Леонідівна.

2.    Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Товариства, Ревізійної комісії.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

3.    Затвердження річного балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.

4.    Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік задовільною.

5.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

6.    Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною.

7.    Затвердження річного балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний баланс Товариства за 2017 рік.

8.    Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

9.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

10.    Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

11.    Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році та в 2017 році.
Проект рішення:
Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «Київ-Лада» за 2016 рік та 2017 рік, направити: 15% до резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.

12.    Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Прибуток на виплату дивідендів не направляти, відповідно, строк та порядок виплати дивідендів не встановлювати.

13.    Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідності із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «Київ – Лада» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. підписати Статут ПАТ «Київ – Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «Київ – Лада» з правом передоручення.

14.    Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

15.    Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

16.    Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1. Касьянов Ігор Андрійович
2. Шмаглій Юрій Анатолійович
3. Федорчук Сергій Петрович
4. Думчев Євген Сергійович- представник ENKLERD INVESTMENTS LTD
5. Голованов Денис Євгенович

17.    Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену та Голові Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно). Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

18.    Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісї Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

19.    Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн.;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю до 30 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «Київ-Лада» перед особою граничною сукупною вартістю, до 30 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені ПАТ «Київ-Лада» значних правочинів в рамках встановленої граничної вартості, вчиняти з цією метою буд-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов’язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київ – Лада», а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.kievlada.kiev.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року з відповідними змінами та доповненнями, у приміщенні Товариства за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд.17, кім. 10, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час (з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами – Генеральний директор ПАТ «Київ – Лада» Буравльов Ігор Васильович. Довідки за телефоном: (044) 5912955.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера, зокрема, але не обмежуючись цим, – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 150011000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 150011000 шт.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Публічного акціонерного товариства «Київ-Лада» за період 2016 - 2017рр.

тис. грн.

Найменування показника Період
2016 рік
(тис. грн.)
2017 рік
(тис. грн.)
Усього активів 16591 17248
Основні засоби 14881 14132
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 350
Сумарна дебіторська заборгованість 1140 1862
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 404
Нерозподілений прибуток 4571 10166
Власний капітал 8580 14175
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8011 3073
Чистий прибуток (збиток) 5644 5595
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150011000 150011000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 10

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2018
(дата)

На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 16.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.

На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 16.04.2018 року, кількість голосуючих акцій складає 150 011 000 штук.